Sakatlık Tazminatı
MALULİYET (SAKATLIK) TAZMİNATI Geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralanan, ancak tedavi görmesine rağmen tam iyileşmeyen ve tam teşekküllü devlet
hastanelerinden sakatlık oranını gösterir sağlık kurulu raporu alabilecek konumda olan kazazedelerin, bu maddi zararlarını yine kazaya karışan kusurlu araçların trafik sigortacılarından, kazanın olduğu tarihte geçerli bulunan poliçe limitlerinin maksimum düzeyinde talep ve tahsil ediyoruz.Bakiye hak doğmuşsa bu araçların malik ve sürücülerine karşı açılacak davaları koordine ediyoruz.

 

YARALANMA HALİNDE: Kazada yaralanan üçüncü şahsın tedavi giderleri toplamı, sigortalı aracın kusuru oranında ve teminat dahilinde ödenmektedir.

YARALANMA HALİNDE GEREKLİ BELGELER;

1) Kaza tespit tutanağı,
2) Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu,
3) Tedavi masraf faturalarının asılları.

MALULİYET HALİNDE; Kazada zarar gören üçüncü şahsın malul kalması halinde, uğradığı maluliyet sebebiyle geri kalan yaşantısındaki maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Çıkacak maddi tazminat kusur oranında ödenecektir.

MALULİYET HALİNDE GEREKLİ BELGELER;

1) Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,
2) Kaza tespit tutanağı,
3) Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge.

 

SAKAT KALMA HALİNDE HİZMETLER:

Danışmanlık hizmetinden yararlanan geçici veya sürekli maluliyete uğramış ve hayatının kalan kısmını bu sıkıntıyla sürdürmek zorunda olan kazazedeler, hak ettikleri en yüksek maluliyet tazminatını BİLGİ HASAR sayesinde alabilirler.

Ölümlü trafik kazaları ile yaralamalı trafik kazaları arasındaki en büyük fark tazminatı talep eden kişi yönünden ortaya çıkmaktadır. Ölümlü trafik kazalarında ölenin yakınları düştükleri mağduriyetten dolayı zararlarını talep ederken yaralamalı trafik kazalarında bizzat kazaya uğrayan şahıs zararlarını kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilmektedir. Bu nedenle yaralamalı trafik kazalarında destekten yoksun kalma tazminatı yoktur.

Yaralamalı trafik kazalarında istenebilecek tazminatların sınırı Türk Borçlar Kanunu'nun 54. maddesinde çizilmiştir. Bedensel zarar başlıklı 54.maddeyi trafik kazalarında yaralanan kişiler açısından yorumlarsak, bu kişiler " Tedavi giderlerini, kaza nedeniyle kaybettikleri kazanç kaybını, çalışma güçlerinin azalmasından veya yitirilmesinden kaynaklanan zararlarını ve ekonomik geleceklerinin sarsılmasından kaynaklanan zararlarını" kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilirler. Bu zararların yanı sıra kaza nedeniyle yaralanan kişi manevi zararlarını da kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilir.

Yaralamalı trafik kazalarından talep edilebilecek maddi zararlar yukarıda da açıkladığımız gibi 4 başlık altında toplanabilir. Bu başlıkları biraz daha açıklarsak;

 

1- TEDAVİ GİDERLERİ :

Yaralamalı trafik kazalarında ciddi bir tedavi süreci ortaya çıkabilmektedir. Kazaya uğrayan kişi uzun saatler hastanede yatmakta gerek ameliyat gerek yoğun bakım gerekse diğer tedavi süreçleri neticesinde ortaya ciddi bir maddi külfet çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinin pahalılığı da dikkate alınınca bu süreç nedeniyle ortaya çıkan külfet birçok kişi tarafından karşılanamamaktadır. Ayrıca bu külfete kazaya yol açan kişi veya kurumlar neden olduğu için bu zararların tazmini kazaya neden olan kişi veya kurumlarca yapılmalıdır.

2- KAZANÇ KAYBI :

Yaralamalı trafik kazalarında kazaya uğrayan şahsın tedavi süreci nedeniyle iş gücünden yoksun kaldığı ve bu nedenle bir zarara uğradığı gerçeği de kanun koyucu tarafından göz ardı edilmemiştir. Bu doğrultuda tedavi süreci nedeniyle doğan zararlarında kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edilebileceği hükmü verilmiştir. Trafik kazası nedeniyle yaralanan şahsın tedavi sürecinde kendi işinden uzak kaldığı aşikardır. İşte bu uzaklık nedeniyle kazaya uğrayan şahıs maddi olarak kaza olmasaydı kazanabileceği parayı kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilir. Kazaya uğrayan şahıs ne kadar süre boyunca çalışmamış ise işte bu süreyi tazminat olarak talep edebilir. Geleceğe dönük zararları bu tazminat kaleminin konusu değildir.

3- ÇALIŞMA GÜCÜNÜN AZALMASI VEYA YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN KAYIPLAR:

Yaralamalı trafik kazasına uğrayan kişi bazı hallerde tedavi neticesinde eski gücüne kavuşamamaktadır. Kaza nedeniyle kalıcı zarara uğrama ihtimali pratikte sıkça karşımıza çıkan bir durumdur. Yaralamalı trafik kazası nedeniyle çalışma gücünü tamamen veya kısmen yitiren kişi işte bu geleceğe dönük zararlarını kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilir. Bu tazminat kalemi hesaplanırken çalışma gücünü kısmen veya tamamen kaybeden kişinin iş durumu, yaşı, zararın ne ölçüde çalışma gücünü etkilediği gibi hususlar dikkate alınır. Eğer kişi kaza nedeniyle ileri derecede bir sakatlığa maruz kalmışsa ve hayatı boyunca bakıma muhtaç olarak yaşayacaksa tazminat ölçüsünde bu durum dikkate alınır ve bu doğrultuda bir tazminata hükmedilir.

4- EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN KAYIPLAR :

Türk Borçlar Kanunu'nun 56. Maddesi; "Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir." demektedir. Manevi zararda zararın tespiti maddi zarar kadar kolay değildir. Maddi zararda ortada somut, hesaplanabilen bir zarar söz konusuyken manevi zararda kazaya uğrayan kişinin kazadan dolayı içine düştüğü psikolojik zararların tazmini amaçlanmaktadır. Yaralamalı trafik kazalarında kazaya uğrayan şahsın çektiği acı, keder, ızdırap, öfke ve elem hakim tarafından göz önüne alınır ve bu doğrultuda hakkaniyet gereğince bir tazminata hükmedilir. Bu tazminat yaralanan şahsı manevi açıdan tatmin eden bir işlev görmektedir. Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi manevi tazminat hesabın hakimin geniş bir takdir yetkisi vardır ancak bu yetki keyfi olarak kullanılamaz. Yapılan hesapta kişini içine düştüğü psikolojik ahval de dikkate alınmaktadır.

 

     
     
     
Site Haritası
   
Anasayfa
Hakkımızda
Danışmanlık
Faydalı Bilgiler
Mağdur Başvuru Formu
İletişim
Hizmetlerimiz
   
Ölüm Tazminatı » Tarım Sigortası
Sakatlık Tazminatı » Trafik Kasko
İş Kazaları » Yangın
Hatalı Tedavi
Tedavi Giderleri
İşyeri Sigortası
İletişim
 
Akarca Mah. Yerguzlar Cad. No:8/1
Fethiye / MUĞLA
T: +90 252 613 68 61
F: +90 252 613 68 62
M: info@bilgihasar.com
     
     
     
© 2014 BİLGİ HASAR
www.bilgihasar.com
Web Tasarım Web Yazılım   Edit Interactive